Andere betrokken partijen aan het woord

Actie en reactie

Het conflict 'de krakers versus Opus Dei' is lang niet zo tweedimensionaal als het lijkt. Tussen de twee uitersten staan nog een hele resem andere partijen: de Coöperatieve voor Culturele Centra (CCC), de Verenigde Ontmoetings- en Studiecentra (VOS), de architect, de stad, de buurtbewoners en de K.U.Leuven.

Joris Beckers
Ben Deboeck
Puzzelen voor gevorderden, dus, of een overzicht om het plaatje rond te maken:

Opus Dei

    Het Opus Dei blijkt helemaal niet zo onbereikbaar als weleens wordt beweerd. Op de site kan je gemakkelijk doorklikken naar de Belgische afdeling en voor contact kan je terecht op het 'Informatiebureau van de Prelatuur van het Opus Dei in België'. Woordvoerder Stefaan Seminckx bevestigt dat het Opus Dei betrokken is bij het oprichten van het nieuwe studentenhuis in de Schapenstraat 29, maar voegt tevens toe dat het Opus Dei zich enkel inlaat met de inhoudelijke invulling van het project. Hetzelfde geldt voor de twee reeds bestaande residenties in Leuven (zie 'De K.U.Leuven'). Seminckx benadrukt dat de huizen vrij toegankelijk zijn voor studenten van alle geloofsovertuigingen en zij niet verplicht zijn deel te nemen aan de aangeboden activiteiten. De residenties zijn wel respectievelijk alleen voor jongens en alleen voor meisjes. Tot slot verwijst hij ons door naar de coöperatieve die instaat voor de bouw van het studentenhuis in de Schapenstraat.

De CCC

    De Coöperatieve voor Culturele Centra is een initiatief van enkele particulieren die ruimte willen bieden voor vormingsprogramma's. De CCC houdt zich echter enkel en alleen bezig met vastgoedprojecten, zoals dat in de Schapenstraat. Hiervoor dienden zij een bouwaanvraag in bij de stad. Dit gebeurde na overleg met de omwonenden, waartoe ook de K.U.Leuven behoort. Een medewerker van de coöperatieve ontkent dat er ooit sprake is geweest van een mogelijke gemeenschappelijke uitbating met de universiteit: "Er is enkel met de K.U.Leuven gesproken, omdat zij een aangrenzend stuk grond bezitten." De bouwaanvraag blijkt nog steeds in behandeling volgens de normale procedure en van bezwaren tegen het plan heeft hij enkel weet via de pers.

De architect

    De Antwerpse 'Architecten en Ingenieurs Frateur & Hebbelynck - Anseeuw' staan in voor de concrete realisatie van het plan. Zij bevestigen dat de aanvraag zich in een vergevorderd stadium bevindt, maar dat het hier een 'groot dossier' betreft. De uitvoeringsplannen werden reeds aangevat.

De stad

    Op de dienst ruimtelijke ordening ontvangt men traditioneel de bezwaarschriften en petities tegen bouwaanvragen. Het feit dat het openbaar onderzoek op 26 augustus had moeten afgerond zijn, doet vermoeden dat het dossier ook daar niet onomstreden is. Informatie en reacties kunnen echter enkel bekomen worden na een schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en schepenen.

Het VOS

    De uiteindelijke invulling van het mogelijke nieuwe studentenhuis zal gebeuren door de vzw Verenigde Ontmoetings- en Studiecentra. Het gaat hier om een educatief project dat bestaat uit een sociaal, een internationaal, een sportief, een cultureel en een godsdienstig luik. Concreet betekent dit dat er, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen, een aantal initiatieven genomen wordt binnen het kader van zo'n luik. Dat zijn dan bijvoorbeeld uitwisselingen, taalprogramma's, enz. Het godsdienstige gedeelte - en dan zijn we er eindelijk - neemt het Opus Dei voor zijn rekening. Toch zou dit aspect volgens de CCC-medewerker ook aan andere verenigingen uitbesteed kunnen worden. Tot op heden is dat echter nog niet het geval.

De K.U.Leuven

    De universiteit is enkel betrokken als buur van de toekomstige residentie. Als de plannen doorgedrukt worden, zal ook het nieuwe huis waarschijnlijk opgenomen worden in de folder 'Op Kot'. Die brochure bevat momenteel reeds de studentenresidenties 'Arenberg' en 'Steenberg'. Daar staan ze gecatalogeerd onder de rubriek 'Private residenties'. De eerste bevindt zich op de Tervuursevest en neemt één verdieping in van een groter gebouw. Er verblijven enkel jongens. De andere wordt enkel bewoond door meisjes en bevindt zich in de Leopold I-straat. Beiden staan uitvoerig beschreven en ook de samenwerking met het Opus Dei wordt vermeld.

De Schapenstraat

    Als er dus ooit een studentenhuis in de Schapenstraat 29 komt, dan zal het de volgende structuur hebben. De stenen worden beheerd door de CCC; die laat de educatieve invulling over aan de vzw VOS; en die vereniging besteedt het godsdienstige element dan weer uit aan het Opus Dei. Bovendien zal de residentie enkel door jongens bewoond worden en de huidige Arenbergresidentie vervangen.
    Hiermee vertonen de residenties grote gelijkenissen met de Opus Dei-studentenhuizen in Nederland. Daar worden ze beheerd door het 'Instudo' (Internationale StudentenOntmoetingen). Deze vereniging baat huizen uit in Amsterdam, Utrecht en Maastricht. De residentie 'Arenberg' houdt er dan weer contacten op na met het gelijkaardige Netherhall House te Londen en de universiteitsresidentie Torrescalla in Milaan.
Wordt vervolgd
Volgende week brengen we een bezoekje aan één van de bestaande studentenhuizen...


--- Sluit dit venster ---