Een nieuwe Nieuwe Filosofische Kring?

Veranderingen in NFK na druk internationale studenten

11 May 2018
Artikel
Auteur(s): Shari Dedier
De faculteitskring van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte haalt opgelucht adem en trekt lessen uit een bewogen jaar. Haar structuur wijzigt om meer internationale studenten te betrekken.

De toekomst van NFK (Nieuwe Filosofische Kring) leek dit jaar even onzeker. Nadat zowel de praeses als de vice-praeses opgestapt waren, stond een nieuwe studentenbeweging op die de problematische vertegenwoordiging van internationale studenten binnen NFK aankaartte. The Philosophers’ Collective (TPC) leek zich even te ontpoppen tot opvolger van NFK. Uiteindelijk kwam er met kiesploeg Eudaimonia toch een traditioneel praesidium op voor NFK, weliswaar met een gewijzigde structuur.

Op 8 mei plaatste TPC een bericht op haar Facebookpagina dat het niet zou opkomen in de verkiezingen voor het nieuwe praesidium van NFK. Volgens Jack Goldingham Newsom, oprichter van TPC, werd duidelijk dat het niet mogelijk zou zijn om in samenwerking met Eudaimonia een groep Nederlandstalige studenten en internationals samen te brengen om de studenten aan het HIW te vertegenwoordigen.

Rik Ouwerkerk, opkomend praeses van NFK, stelt dat de onderhandelingen misliepen bij de kwestie van het praesesschap van zo’n samengesteld praesidium. Een dubbel praesesschap waarbij Goldingham Newsom en een Nederlandstalige student de taken onder elkaar zouden verdelen, beschouwde hij niet als een werkbaar systeem. Goldingham Newsom spreekt in dat opzicht over wederzijds onbegrip: ‘Ik denk dat we elkaar nog niet begrijpen in termen van onze verschillende culturele achtergronden en de verschillende verwachtingen die we hebben over een studentenvereniging en de taak van het praesidium.’

'Als we wel waren opgekomen als kiesploeg betekende dat een nog grotere kloof tussen Belgische en internationale studenten'

Jack Goldingham Newsom, TPC

Opkomen als aparte kiesploeg, viel ook niet binnen de visie van TPC: ‘Als we wel waren opgekomen als kiesploeg zouden we een situatie hebben waarbinnen internationale studenten voor ons stemmen en Belgische studenten voor NFK, wat juist een grotere kloof zou creëren.’ Het doel van TPC was echter juist om beiden dichter naar elkaar toe te brengen.

Ondertussen is er dus een traditionele kiesploeg verkozen voor NFK, zonder structurele samenwerking met TPC. Opvallend is ook dat er slechts één internationale student in het opkomende praesidium zit. Goldingham Newsom beweert dat NFK niet voldoende geprobeerd heeft om internationale studenten aan te trekken voor hun opkomend praesidium. Ouwerkerk stelt daarentegen dat hij in verschillende lessen van het internationale programma is geweest om mensen te informeren over het opkomend praesidium. Ook werd er een infosessie georganiseerd waar geïnteresseerde internationale studenten naartoe konden gaan, maar volgens hem kwam daar niemand opdagen.

Goldingham Newsom blijft dus kritisch staan tegenover NFK. Op hun Facebookpagina riep TPC hun volgers ook niet direct op om Eudaimonia te steunen: ‘We willen jullie eraan herinneren dat je nog steeds kan stemmen. Je hebt een keuze tussen of JA of NEE op dit soort kiesploeg, en je stem zal de toekomst van het praesidium hier bepalen.’ Sommige Nederlandstalige studenten, waaronder Ouwerkerk, vatten dit op als een oproep om tegen Eudaimonia te stemmen. De kiesresultaten van Eudaimonia lagen dan ook opvallend veel lager dan voorgaande jaren, met gemiddeld 60% stemmen voor, tegenover 90% vorig academiejaar. Ook hebben procentueel meer stemgerechtigden gestemd dan vorig jaar, 20% versus 14%. Goldingham Newsom zelf toonde zich diplomatisch: ‘Ik zou nog niet zeggen dat ik NFK steun, maar als ze volgend jaar kunnen bewijzen dat ze iets doen aan het probleem, dan is dat goed.’

‘We gaan sowieso proberen om de internationale studenten die er zijn niet te aliëneren van NFK, wat nu natuurlijk​ wel gebeurt'

Rik Ouwerkerk, opkomend preses NFK

Hoop in de toekomst?

Ondanks dat er dus geen samenwerking tussen Eudaimonia en TPC tot stand gekomen is, trekt NFK lessen uit de kritiek van de internationale studenten. Ten eerste wordt de functie Internationaal in het praesidium afgeschaft. De verantwoording daarvoor is dat zo’n functie zou impliceren dat er eigen, gesegregeerde activiteiten zouden zijn voor internationale studenten. NFK wilt in het licht van het afgelopen jaar echter ophouden om studenten in te delen in hokjes. In de plaats daarvan zal de functie Sociaal inzetten op het organiseren van meer laagdrempelige activiteiten op het HIW en zorgen voor meer interactie tussen studenten.

Ouwerkerk benadrukt dat NFK vooral zal inzetten op de preventie van een kloof tussen Nederlandstalige en internationale studenten zoals die er nu is: ‘We gaan sowieso proberen om de internationale studenten die er zijn niet te aliëneren van NFK, wat nu natuurlijk wel gebeurt. In het begin van het jaar is er meestal nog een houding van ‘we zijn één gemeenschap’, vooral tijdens het eerstejaarsweekend. We moeten proberen die eerste positieve energie niet kwijt te geraken.’

Daarnaast verandert ook de structuur van het praesidium grondig. In plaats van een praeses en vicepraeses komt er een groep functiepraesides die het dagelijkse bestuur vormen. De andere leden van het praesidium zullen niet langer bij elke PV (praesidiumvergadering) aanwezig moeten zijn. Dat zou moeten zorgen voor een betere spreiding van werkdruk en verantwoordelijkheid en zo de fragiliteit van het praesidium verminderen. Dat zou namelijk een belangrijke factor zijn geweest voor de uitval van verschillende leden van het praesidium dit jaar. Daarnaast zal er gewerkt worden met losse werkgroepen die ook voor niet-praesidiumleden toegankelijk zullen zijn. Zo’n gewijzigde structuur was een belangrijk deel van het programma van TPC. NFK hoopt zo het beeld van NFK als "gesloten groep" – één van de verwijten van TPC – te veranderen. Door de werkgroepenstructuur hoopt NFK ook meer engagement van internationale studenten aan te trekken.

De kloof tussen Nederlandstalige en internationale studenten lijkt dus nog niet volledig opgelost. Goldingham Newsom ziet wel vooruitgang: ‘Er zijn veel meer geëngageerde internationale studenten dan voorheen. Er is verandering gekomen, misschien niet op de manier waarop we het wilden, maar dingen zijn in beweging en we moeten dat gewoon blijven volhouden.’ Ook Ouwerkerk is optimistisch: ‘Ik heb op zich ook goede hoop voor de toekomst. Het zal misschien volgend jaar nog niet ideaal zijn, maar ik denk dat als we een soort positieve lijn in het praesidium kunnen brengen en een soort ontwikkeling kunnen doormaken, dat dat al heel iets is.’

In een vorige versie van dit artikel stond dat Rik Ouwerkerk een Belgische student is. Dat klopt niet: Rik is een Nederlandstalige student.